organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
YOUR GUIDE TO THE PERFECT PARTY
contracten

De afspraken die je met verschillende partijen maakt voor de organisatie van je fuif, zet je best ook op papier, om later eventuele betwistingen te voorkomen. In dit deel vind je een aantal suggesties waar je best rekening mee houdt als het om contracten gaat, en wat er in de verschillende contracten vermeld wordt.

Contracten mogen nooit door minderjarigen worden ondertekend. Let op: bij een maatschap, of feitelijke vennootschap is de persoon die het contract ondertekent volledig hoofdelijk aansprakelijk. Indien de organisatie door een vereniging of firma wordt gedaan, is de firma verantwoordelijk. Als een vzw iets organiseert, en het event is verlieslatent, is het mogelijk dat deze vzw failliet wordt verklaard. Hiervoor moet men kunnen bewijzen dat iedereen in de vzw, en dus de vzw zelf heeft gehandeld als goed huisvader= dwz correct heeft gehandeld en geen grove fouten heeft gemaakt. Enkel bevoegde instanties kunnen hierover beslissen.

  CONTRACTEN TEKENEN
 
Tip 1

Laat nooit een minderjarige een contract ondertekenen, burgerrechtelijk is een minderjarige immers niet handelingsbekwaam.

Tip 2

Bekijk alles grondig voor je een contract afsluit. Je laat best een opschortende voorwaarde opnemen in het contract. Anders moet je, als de fuif omwille van onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, toch betalen!

Tip 3

Voor vele organisaties betekent een ‘grote fuif’ organiseren, een omzet realiseren die een veelvoud is van hun normale jaarlijkse budget. Als het gaat over een feitelijke vereniging en het loopt financieel slecht af, dan heb je een probleem. Het zijn immers de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. De vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid. Concreet betekent dit dat de medewerkers die de contracten afgesloten hebben, hun verbintenissen moeten nakomen. Diegene die het contract ondertekende zal dus persoonlijk opdraaien voor de schulden. Jeugdorganisaties die niet over voldoende financiële reserves beschikken en die jaarlijks een ‘megafuif’ organiseren, kunnen daarom overwegen een vzw op te richten. Binnen een vzw zijn de leden immers niet persoonlijk aansprakelijk, enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en dat de vereniging beheerd wordt als 'een goede huisvader'.

  CONTRACT MET DE ZAALUITBATER

Bij een ingedeelde zaal zal het contract meestal de voorwaarden en beperkingen vermelden die door de milieuvergunning zijn opgelegd. Het gebruik van een geluidsbegrenzer wordt vaak verplicht. In sommige zalen is ook het gebruik van de vaste muziekinstallatie (versterker en boxen) verplicht. De zaaluitbater is verantwoordelijk voor het respecteren van de geluidsnormen. Houd je je als organisator niet aan de opgelegde geluidsnormen en de uitbater wordt beboet, dan kan de uitbater via de burgerlijke rechtbank het geleden financiële nadeel verhalen op de organisator.

Bij een niet-ingedeelde inrichting kan de zaaluitbater er in het contract op wijzen dat jij als organisator verantwoordelijk bent bij de overschrijding van de geluidsnormen van het KB van 24 februari 1977, die een geluidsnorm van 90 DB(a) voorschrijft. Meestal zal ook melding worden gemaakt van het maximum aantal toegelaten personen, dat bepaald is in het brandveiligheidattest.

Wat kan je in een contract met de zaaluitbater nog terugvinden?
 • ‘afstand van verhaal’ ten opzichte van de huurder/organisator in geval van brand (zie verzekeringen) ;
 • mogelijkheden om de infrastructuur al dan niet onder te verhuren; - welke lokalen in de huurprijs inbegrepen zijn;
 • kostprijs van verlichting, verwarming, telefoonkosten, opkuis;
 • de kosten van buitengewone schoonmaak;
 • het personeel waarop de huurder recht heeft en het aantal uren dat het personeel ter beschikking staat;
 • de kosten van extra personeel of bijkomende uren;
 • het bedrag van het voorschot en het tijdstip waarop dit moet betaald zijn;
 • regeling bij annulatie en de kosten ervan;
 • het bedrag van de waarborgsom;
 • of er al dan niet een verzekering van burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid moet worden afgesloten door de huurder(sommige zaaluitbaters stellen een abonnementspolis ter beschikking aan de huurder);
 • of het gebruik van een vestiaire verplicht is, en wie dit uitbaat; 
 • de inzet van een eigen toiletdame;
 • de manier waarop schade wordt vastgesteld;
 • het tijdstip waarop de zaal volledig moet ontruimd zijn;
 • afspraken over het openen van ramen en deuren (belangrijk in het kader van geluidshinder en luchtregeling);
 • de verplichting om bij activiteiten die een brandrisico inhouden een beroep te doen op de brandweer voor brandwacht;
 • de manier waarop decoratie kan/mag worden aangebracht.
  CONTRACT MET DE DEEJAY EN/OF GROEP

Wat neem je allemaal op in het contract met de Deejay of de groep die je uitnodigt om het muzikale aspect van de fuif voor zijn/haar rekening te nemen?

 • naam en telefoon van de manager of contactpersoon;
 • technische fiche (zorgen ze ook voor de geluidsinstallatie of sta je daar als organisator voor in?,...);
 • prijs; 
 • hoe en wanneer de uitbetaling gebeurt;
 • hoe het zit met de catering (extra maaltijden, drank, …);
 • de speelduur (en de eventuele extra kost bij verlenging).

terug naar inhoudsopgave

part of www.be :: disclaimer :: contact