organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
YOUR GUIDE TO THE PERFECT PARTY
verzekeringen

Ook al neem je als organisator de nodige voorzorgen, toch kan er altijd iets misgaan. Om je in te dekken tegen de verschillende risico’s die aan het geven van een fuif verbonden zijn, kan je vooraf een aantal verzekeringen afsluiten. Als je een fout maakt waardoor schade ontstaat, kan je burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Gelukkig kan iemand die aansprakelijk gesteld wordt, in veel gevallen rekenen op de bescherming door een verzekering die de schadevergoeding op zich neemt. Zo worden de belangen beschermd van elke persoon die door de fout van iemand anders schade lijdt. Maar ook de belangen van de persoon die de schade heeft veroorzaakt, worden beschermd. Verzekeringen zijn niet alleen een zaak voor de organisator, ook de zaaluitbater heeft bepaalde verplichtingen. Hier vind je een overzicht.

  BRANDVERZEKERING (Art. 1732 BW)

Wie een zaal huurt, informeert bij de zaaluitbater best of er een brandverzekeringspolis werd afgesloten. In het contract met de zaaluitbater moet vermeld staan dat de eigenaar ‘afstand van verhaal’ doet ten aanzien van de inrichters. Deze clausule voorziet dat indien brand ontstaat op een moment dat het gebouw of delen ervan verhuurd wordt, toch de eigen brandpolis van de eigenaar van toepassing is. In feite zou ook de verzekeringsmaatschappij in haar contract met de zaaluitbater afstand moeten doen van verhaal bij verhuur. Als je een gemeentelijke zaal huurt, is dit meestal in orde. Als er geen “afstand van verhaal” voorzien is in de brandpolis van de eigenaar, dan sluit je best zelf een aparte brandpolis af voor de periode dat je gebruik maakt van de zaal, en voor de inboedel.

Opgelet:
 • De voorwerpen die je zelf in het gebouw/de zaal opstelt (bijvoorbeeld de muziekinstallatie) vallen uiteraard niet onder de vaste inboedel en bijgevolg ook niet onder de “afstand van verhaal”. Deze voorwerpen moet je, als je dit nodig vindt, nog apart verzekeren. (zie verzekering “alle risico’s”)
 • De brandverzekering dekt enkel schade veroorzaakt door een aantal welomschreven (brand, ontploffing, water,…) Schade te wijten aan andere redenen wordt niet door een dergelijke polis gedekt en dient eventueel nog apart verzekerd te worden via een polis “contractuele aansprakelijkheid”.(zie verzekering contractuele aansprakelijkheid)
Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing (BS 20 september 1979) en betreffende de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (KB 28 februari 1991, BS 13 april 1991) moet het merendeel van de voor publiek toegankelijke inrichtingen verplicht verzekerd zijn tegen lichamelijke en stoffelijke schade ten gevolge van brand en ontploffing. O.a. dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er wordt gedanst, vallen hieronder. De meeste zalen zullen dus beschikken over dergelijke verzekering.

Uit antwoorden op parlementaire vragen blijkt dat infrastructuur die slechts zeer occasioneel gebruikt wordt, niet geviseerd wordt door deze reglementering. Bovendien worden klassieke tenten van deze verzekering uitgesloten op grond van punt III, 16° van de ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992.


  VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (BA)

De gewone verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid -privé-leven dekt een aantal dingen niet die je in verenigingsverband doet. Je doet er goed aan een verzekeringspolis ‘burgerlijke aansprakelijkheid' af te sluiten voor de schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van één of meerdere van deze vrijwilligers werd toegebracht aan derden. In de meeste gevallen wordt deze schade immers niet gedekt door de klassieke ‘familiale’ polis van de betrokkene, als die er al is. 
Zonder bijkomende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan de organisator opdraaien voor schade die voortvloeit uit de organisatie. Bij een feitelijke vereniging zal dit altijd op de verantwoordelijke persoon worden verhaald. Heeft de organisatie een vzw-structuur, dan zal de schade normaal op de vereniging worden verhaald.

Wat de bijkomende verzekering betreft heb je twee mogelijkheden:

 • Je sluit een dagverzekering af, bovenop de bestaande verenigingspolis, dit is het meest raadzame als je slechts af en toe iets organiseert.
 • Als je regelmatig evenementen op poten zet, sluit je best een BA exploitatie of uitbating af op jaarbasis.

Een verzekering BA is echter geen ontlasting van mogelijke schuld. Je moet er dus steeds voor zorgen dat de organisatie goed is opgezet en dat het risico dat er iets fout loopt, zo klein mogelijk wordt gehouden. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

Meestal zijn enkel de organisator en zijn ‘afgevaardigden’ (de personen betrokken bij de organisatie) die schade berokkenen, gedekt door dergelijke verzekering. 

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt twee soorten schade:

 • Materiële schade aan derden.
 • Lichamelijke schade: voor de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering.
Let op!

Alles wat je ter beschikking hebt, bijvoorbeeld gehuurde zaal, materialen,… wordt dus niet gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Hiervoor kan je een brandverzekering en een verzekering contractuele aansprakelijkheid nemen.

  VERZEKERING "CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID" (Art. 1134 BW) 

Als je een zaal huurt, dan wordt er verwacht dat je de zaal na afloop in dezelfde staat achterlaat als waarin de zaal zich bevond voor de activiteit. Als er schade is, dan wordt volgens het Burgerlijk Wetboek ‘de huurder vermoed aansprakelijk te zijn’. Tenzij natuurlijk het tegendeel kan bewezen worden, en het bijvoorbeeld gaat om:

 • een geval van overmacht (bvb. blikseminslag);
 • een niet-oordeelkundige bouwconstructie;
 • het overslaan van vuur van een naburig goed.

Als de zaaleigenaar een brandverzekering heeft met afstand van verhaal ten aanzien van de huurders dan zijn een aantal schadegevallen ten gevolge van brand, ontploffing, wateroverlast, … verzekerd met deze brandverzekering. Schade die echter werd veroorzaakt door een oorzaak die niet in de brandpolis omschreven staat, is dus niet door deze polis verzekerd.

Ook de polis burgerlijke aansprakelijkheid dekt enkel de buiten-contractuele aansprakelijkheid. Een “toevertrouwde zaak” is meestal uitdrukkelijk uitgesloten binnen de gewone BA, toevertrouwde zaken worden niet verzekerd via de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Met een verzekering contractuele aansprakelijkheid kan de schade die door toedoen van de organisator tijdens een activiteit ontstaan is, worden vergoed.

Opmerkingen: 
 • De verzekeringsmaatschappij kan echter altijd de onkosten van de schade terugeisen van de verantwoordelijke voor de schade (als deze gevonden wordt), als:
  het een ‘vrijwillige’ schade betreft: van iedereen;
  het een ‘onvrijwillige’ schade betreft: van iedereen die niet tot de medewerkers van de organisatie behoort. M.a.w. vandalisme wordt niet gedekt door deze verzekering, de verzekering zal trachten de onkosten die hieraan vasthangen te verhalen op de dader.
 • Bij herhaaldelijk schadegevallen kan de verzekeringsmaatschappij weigeren nog langer te verzekeren.
  VERZEKERING "ALLE RICISO'S"

Met deze verzekering kan je voorwerpen, naast de risico’s van een brandpolis, ook laten verzekeren tegen risico’s als vandalisme en diefstal. Opgelet: ‘verdwijning’ van een voorwerp (diefstal zonder sporen van braak) wordt nooit verzekerd!

Zowel materiaal dat je eigendom is, als materiaal dat je huurt, kan je op deze manier verzekeren. Bij gebruik van eigen materiaal dat al verzekerd is, blijft het materiaal verzekerd als het zich (tijdelijk) op een andere locatie bevindt. Wie regelmatig materiaal huurt, kan best een abonnementspolis op jaarbasis afsluiten. Meestal betaal je een percentage op de nieuwwaarde. Materiaal dat ouder dan 5 jaar verzekeren heeft weinig zin, dit materiaal heeft maar een erg beperkte waarde meer en toch is de premie gebaseerd op de nieuwwaardeprijs. 

Een verzekering ‘alle risico’s’ is echter geen ontlasting van mogelijke schuld. Je moet er dus steeds voor zorgen dat de organisatie goed is opgezet en dat het risico dat er iets fout loopt, zo klein mogelijk wordt gehouden. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid. 

Net als bij de verzekering contractuele aansprakelijkheid, kan de verzekeringsmaatschappij in geval van schade de kosten terugeisen van de verantwoordelijke voor deze schade (als deze gevonden wordt) indien:
Het gaat om ‘vrijwillige’ schade: van iedereen; Het gaat om ‘onvrijwillige’ schade: van iedereen die niet tot de medewerkers van de organisatie die de polis heeft afgesloten behoort.

  ABONNEMENTENPOLIS

Heel wat gemeenten hebben voor hun gemeentelijke infrastructuur een verzekering die de burgerlijken en de contractuele aansprakelijkheid dekt, en waarin ook vandalisme is opgenomen. Soms kunnen verenigingen die gebruiken maken van deze infrastructuur ook via deze verzekering gedekt worden. 

  ONGEVALLENVERZEKERING

Bij de organisatie van een fuif of een groot evenement komen de risico’s op ongevallen om het hoekje loeren. Zeker bij de op- of afbouw lopen vrijwilligers risico’s. Zo kunnen medewerkers gekwetst geraken bij de opbouw van het podium, het opzetten van een tent, het aansluiten van de nodige nutsvoorzieningen, het ophangen van spandoeken van sponsors, …
Je kan overwegen om hiervoor een ongevallenverzekering af te sluiten.

  EXTRA: NOG EVEN DIT
 • In principe kan je elk mogelijk risico bij een verzekeringsmaatschappij laten verzekeren. In praktijk maak je best eerst een kosten – baten analyse: weegt het voordeel van de verzekering wel op tegen de financiële kostprijs?
 • Weeg de opportuniteit van een verzekering ernstig af aan de hand van de plaats en soort van de activiteit, het verwachte aantal deelnemers enz.
 • Je start best met het verzekeren van de zwaarste risico’s en vul dit indien nodig aan met verzekeringen voor de minder zware risico’s.
 • En tenslotte: voorkomen is beter dan genezen. Hoe goed je ook verzekerd bent, het is altijd beter als je via een goede preventie een ongeval hebt kunnen voorkomen.

terug naar inhoudsopgave

part of www.be :: disclaimer :: contact